Adatvédelmi nyilatkozat

Főoldal > Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatvédelmi Tájékozató

A Királyhobby Kft. (székhely: 1222 Budapest, Promontor utca 57 , Adószám: 29300402-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-386079, elérhetősége: Tel.: 06-30/659-1449, e-mail cim: info@dronexpert.hu a továbbiakban Cégünk, Adatkezelő) jelen adatvédelmi tájékoztatásában bemutatja azokat az adatvédelmi elveket, tájékoztat azokról a jogokról, ismerteti azokat a körülményeket, amelyeket alkalmaz annak érdekében, hogy mindazok a személyes adatok, amelyek birtokába jut megfeleljenek mindazon jogi elveknek, előírásoknak, amelyek betartására az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi normái és a hazai jogszabályok kötelezik. Célunk, hogy az Ön által ránk bízott és egyéb kötelezettségek teljesítése miatt birtokunkba került személyes adatai biztonsága érdekében azokat megfelelő módon tudjuk kezelni,továbbítani.

Adatkezelési alapelveinket befolyásolják egyrészt a saját magunkkal szemben támasztott szigorú biztonsági és információ technológiai követelmények, másrészt különösen az alábbi jogi normák rendelkezései:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR),

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker tv.)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ( a továbbiakban Fgy.tv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ( a továbbiakban Grt.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.);

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ( a továbbiakban Sztv.)

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban SzVMt.)

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Postatv.)

1.1. Az Adatkezelés hatálya

1.2. Kiskorú érintett személy adatkezelése
A tizenhatodik (16) életévét be nem töltött kiskorú érintett személyes adatinak kezeléséhez a szülői felügyeletet gyakorló személy (törvényes képviselője) beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A szülői felügyeletet gyakorló személy (törvényes képviselő) felelős azért, hogy a felügyelete alatt álló tizenhatodik életévét be nem töltött érintett részére adott beleegyezés, utólagos jóváhagyás a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen, tekintettel hogy cégünknek, mint adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulás, beleegyezés tartalmát.

2. A Személyes adatok, azok köre, az adatkezelés jogcíme, céljai és időtartama

2.1. Fogalmak
Személyes Adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;” Cégünk személyes adatokhoz jut hozzá például az Ön regisztrációjakor amelynek során megadja nevét, címét, email címét, telefonszámát, de akkor is amikor például ügyfélszolgálatunkhoz tesz bejelentést és személyes adatait adja meg. Személyes adatnak minősülhet olyan technikai információ mint az IP cím amelyet az Ön szolgáltatója ad ki a világhálóra történő csatlakozásakor.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatok egy része a szolgáltatások teljesítéséhez kötelezettségek és jogok gyakorlása érdekében szükségesek.

2.2.Cookie (süti)

Ebből kifolyólag tájékoztatjuk Önt arról, hogy a weboldalunk (www.dronexpert.hu) látogatásakor olyan alkalmazásokat, információcsomagokat (cookie, süti) használunk, telepítünk az Ön gépére, amelyekkel az Ön részére megkönnyítjük és gyorsítjuk a vásárlási és kiválasztási folyamatokat, továbbá cégünk részére adatokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk szolgáltatásainkat, hirdetéseinket közölni, közvetíteni. A cookie (süti) segítenek például abban, hogy cégünk felismerje a számítógépét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében, statisztikai mérések elvégzése céljából .

Milyen adatokat kezel a cookie (süti) és mi az adatkezelés célja?

Az alkalmazott cookie (süti) az Ön munkameneteit azonosítja, illetve különbözteti meg más használótól, regisztrált felhasználótól, a vásárlás menetével jegyzi meg a kosárba helyezett termékeket,a honlap használó illetve regisztrált felhasználó érdeklődési köre a honlap látogatása alkalmával a honlapon található termékek tekintetében, a vásárláskor megadott név, regisztrált név, szállítási cím, számlázási név, cím, irányítószám, email cím, telefonszám, regisztrált fiók utolsó belépésének időpontja. Az adatkezelés céljai:

1.  ) az Ön által igénybe vett szolgáltatások hatékonyabbá, kedvezőbbé tétele

II.) a cégünk jogainak érvényesítése III.) az Ön felhasználói azonosítása IV.) cégünk szolgáltatásainak megfelelő fenntartása V.) statisztikai és analitikus, látogatottsági, oldalhasználati elemzések készítése VI.) értékesítési rendszerünk folyamatos fejlesztése VII.) IT rendszerünk folyamatos fejlesztése VIII.) az Ön vásárlási szakaszainak, folyamatainak biztosítása érdekében annak tárolása IX.) az Ön által megtekintett termékekről X.) az oldalunkon nemrég megtekintett termékek Mi az adatkezelés jogalapja? Az Ön, mint érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Mennyi ideig kezeljük ezeket az adatokat ? Azoknál információcsomagoknál (cookie), amelyek munkamenetet is rögzítenek a munkamenet és a böngésző bezárásától számított 2 hónapig. Regisztrációs adatra vonatkozó cookie-k, sütik a regisztráció törlését követő két évig.

A cookie (süti) módosítása lehetséges? Amennyiben a cookie (süti) alkalmazása zavarja Önt, úgy lehetősége van a számítógépére telepített cookie (süti) törlésére, illetve a böngészőjének beállításai között lehetősége van a cookie (süti) letiltására. A cookie (süti) alkalmazásának tiltása esetén Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalunk működése nem lesz teljes értékű. Az egyes böngészőben történő beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat: Chrome: ​https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu Firefox: ​https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn Safari: ​https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU Külső Szolgáltató naplózása, mint adatkezelés. Olyan szolgáltató, mint a Google Analytics , Doubleclick szerverei információcsomagokat (cookie, süti) tárolhatnak az Ön gépén annak érdekében, hogy szolgáltatásukat elvégezzék. Ennek keretében olyan adatokat gyűjthetnek, mint különösen IP cím, böngészési adatok, weboldal látogatottsági adatok. Az adatkezelésükkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségükön tájékozódhat: Google Analytics: ​https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu Dounleclick szolgáltatás: ​https://policies.google.com/privacy?hl=hu Amennyiben a süti alkalmazásra vonatkozó „Hozzájárulok a cookie-k használatához” gombra ráklikkel, úgy Ön előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását adja a cookie (süti) alkalmazásához.

2.2. Honlapunkon keresztül regisztrációs vagy a nélkül történő szolgáltatás igénybevétele esetén megvalósuló adatkezelés

Amennyiben regisztrálni kíván honlapunkon (www.dronexpert.hu), úgy kötelező megadni a regisztrációkor az email címet és a jelszót. A rendelés leadásakor kötelező megadni a következő adatokat: Üzleteink bármelyikében történő személyes átvétel esetén: email cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám. Nem üzleteinkben történő személyes átvétel esetén: email cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, irányítószám, város, utca,házszám . Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): az Ön hozzájárulása, az adó és számviteli törvények szerinti kötelezettség teljesítése, jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja: megrendelt szolgáltatás teljesítése, az Önnel történő kapcsolattartás, a felhasználók beazonosítása, a szolgáltatás fejlesztése, elektronikus fizetési rendszerrel kapcsolatos jogsértések csökkentésére vonatkozó érdek, az adó és számviteli jogszabályoknak való megfelelés. Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítéséig, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben visszavonás nem valósul meg, úgy a Ptk. által meghatározott elévülési ideig. Olyan esetben, amelynél a személyes adatok tárolását adó és számviteli törvények határozzák meg, úgy azok előírása alapján meghatározott tárolási ideig.

Facebook igénybevételével történő bejelentkezés Amennyiben rendelkezik Facebook azonosítóval, úgy egyszerűen jelszó megadása nélkül tud bejelentkezni honlapunkra a honlapunkon elhelyezett (Facebook) piktogrammal ellátott kék színű Bejelentkezés gombra klikkelve a hivatalos Facebook oldalra irányítódva az Ön facebook regisztrációjakor megadott belépési adataival belépve tud a honlapunkra is belépni. A Facebookkal honlapunkra történő belépés esetén nem férünk hozzá a Facebook belépési adataihoz és azok kiadásra sem kerülnek részünkre, így azok tárolása sem történik meg. Ilyen belépés esetén kizárólag a külső szolgáltató a következő személyes adatokat adja át részünkre: Nem, születési idő, felhasználó neve és email címe. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): az Ön hozzájárulása, az adó és számviteli törvények szerinti kötelezettség teljesítése, jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja: megrendelt szolgáltatás teljesítése, az Önnel történő kapcsolattartás, a felhasználók beazonosítása, a szolgáltatás fejlesztése, elektronikus fizetési rendszerrel kapcsolatos jogsértések csökkentésére vonatkozó érdek, az adó és számviteli jogszabályoknak való megfelelés. Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítéséig, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben visszavonás nem valósul meg, úgy a Ptk. által meghatározott elévülési ideig. Olyan esetben, amelynél a személyes adatok tárolását adó és számviteli törvények határozzák meg, úgy azok előírása alapján meghatározott tárolási ideig.

2.3 A Cégünk hivatalos Facebook oldalára közölt személyes adatok

Cégünk, mint Adatkezelő hivatalos Facebook oldalt üzemeltet ( https://www.facebook.com/dronexpert.hu/ ) amely lehetőséget biztosít vélemény közlésére, kommentár adására, kérdések, tapasztalatok megosztására, amelyre cégünk reagálhat. Ennek során az Ön által megadott személyes adatokra cégünk az Ön hozzájárulásával jut hozzá. Kérjük Önt, ne ezen a felületen tegyen panaszt vagy minőségi kifogást. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja: közlésre, kommentár adása, amelyre cégünk reagálhat Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben visszavonás nem valósul meg, úgy a Ptk. által meghatározott általános elévülési ideig (5 év)

2.4 Hírlevelünkre vonatkozó adatkezelés

Cégünk a szorosabb kapcsolattartás miatt lehetőséget biztosítunk elektronikus hírlevél küldésére, amellyel szolgáltatásainkról, legújabb akcióinkról tájékoztatjuk Önt. Regisztrációt követően de szolgáltatás igénybe vétele nélkül Ön a felhasználó nevét és email címét adja meg. Megrendelés esetén a hírlevélre történő feliratkozáskor Ön email címét és nevét adja meg. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: gazdasági reklám közlése jövőben vásárlás, továbbá szolgáltatás nyújtása céljából. Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, amelyet a hírlevél alján található „leiratkozhat” linkre klikkelve tehet meg, továbbá a jognyilatkozatát írásban közölheti az ​info@dronexpert.hu email címen is. Felhívjuk figyelmét hogy leíratkozás esetén nem tudjuk tájékoztatni azokról az akciókról, szolgáltatásokról amelyek előnyt jelenthetnek azokkal szemben akik nem kérték hírlevelünket. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor Ön önkéntesen,egyértelműen és kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt található.

2.4 Ügyfélszolgálati kapcsolat során megadott adatok kezelése

Cégünk a részére elektronikus levélben, illetve telekommunikációs eszközön keresztül - a Fgy. tv. szerint panasznak, továbbá a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet hatálya alá tartozó szavatossági és jótállási igénynek nem minősülő ügyben - érkező, illetve azon keresztül megadott személyes adatokat kezel. Ezen személyes adatok a vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, településnév, lakcím és esetenként egyéb személyes adatok lehetnek. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): az Ön önkéntes hozzájárulása, jogszabályi felhatalmazások ( Info tv., GDPR, egyéb jogszabályok) Az adatkezelés célja: a megkeresés alapjául szolgáló ügy, tény, állítás, kérdés, közlés kivizsgálása, megválaszolása, illetve utólagos bizonyíthatósága. Az adatkezelés időtartama: az érintett személy általi visszavonásig. A visszavonás hiányában a személyes adat közlésétől számítva a Ptk. által biztosított elévülési idő végéig, illetve egyéb kötelezően alkalmazandó jogi norma által meghatározott határidő végéig.

2.5. Panasznak, illetve jótállási, szavatossági igénynek minősülő ügyben történő adatkezelés

A Fogy. tv. szerinti panasznak minősülő ügyben, - ide tartozik a vásárlók könyvébe rögzített írásbeli panasz is - személyes adatokat kezelünk. A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, címe, aláírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, önkéntes hozzájáruláson alapulva telefonszám, email cím. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): email cím és telefonszám megadása esetén az Ön önkéntes hozzájárulása, a többi adatra vonatkozóan jogszabályi felhatalmazás ( Info tv., GDPR, Fgy.tv.) Az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása, orvoslása, érdemi válaszadás Az adatkezelés időtartama: Fgy.tv által meghatározott ideig, a hozzájáruláson alapuló email cím és telefonszám megadása esetén azok visszavonásáig, ilyen visszavonás hiányában a Fgy.tv és Ptk. által meghatározott ideig ( 5 év) Panasznak nem minősülő szavatossági és jótállási ügyek intézése során a kezelt adatok köre: név, lakcím, önkéntes hozzájáruláson alapulva telefonszám, email cím.. Az adatkezelés jogcíme(jogalapja): email cím és telefonszám megadása esetén az Ön önkéntes hozzájárulása, a többi adatra vonatkozóan jogszabályi felhatalmazás ( Info tv., GDPR, az 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet) Az adatkezelés célja: a szavatossági és jótállási igények intézése Az adatkezelés időtartama: a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján meghatározott ideig (3 év), a hozzájáruláson alapuló email cím és telefonszám megadása esetén visszavonásáig, ilyen visszavonás hiányában 3 évig.

3. Adatbiztonság, az adatkezelés biztonsága

Cégünk biztosítja az adatok biztonságát, ennek keretében úgy kell megválasztania, fenntartania az alkalmazott eszközöket, kialakítania az eljárási szabályokat, hogy azok figyelembe vételével hathatós védelmet nyújtson azokra a kockázatokra, amelyek a tárolt, továbbított vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Figyelemmel kell lennie arra, hogy a továbbított adatok esetén az azokhoz hozzáférő harmadik fél betartsa az adatbiztonság követelményét. Ennek érdekében cégünk munkavállalói, továbbá adatfeldolgozónak minősülő harmadik fél partnerei számára előírja az adatkezelés biztonságának alkalmazását, így különösen - gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá, amely adatokat az arra nem jogosultak ne kezelhessenek és ne rendelkezhessenek vele, - biztosítják a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és védelmi képességét,

-adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék az adatokat

változó jelszóval, zárbiztonsággal védett tároló helyek Cégünk az adatbiztonság érdekében a Websas.hu Kft. ( székhely: 8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 10.) mint üzemeltető tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó által biztosított szerverhelyiségben tárolja. A szerverhelyiség biztonságos elzárása biztosítva van. Az üzemeltető a személyes adatok biztonsága érdekében rögzíti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A naplózás során rögzítésre kerül a személyes adatokhoz történt hozzáférés ideje, személye és a hozzáfért szermélyes adatok köre.

4. Adattovábbítás

4.1. Termékkiszállítás során az alábbi szolgáltatók részére személyes adatok kerülnek átadásra:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., elektronikus elérhetősége: ​info@gls-hungary.com)

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., elektronikus elérhetősége:info@foxpost.hu

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39., elektronikus elérhetősége:​info@sprinter.hu)

Lapker Zrt. (székhely: 1079 Budapest, Táblás utca 32.,elektronikus elérhetősége:

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, GDPR 6. cikk, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A termékkiszállítás során a megadott személyes adatok köre: Címzett neve, a címzett címe, a kiszállított áru értéke.

4.2. Az interneten keresztül történő fizetési rendszer igénybevétele és az ilyen fizetés lebonyolítása kapcsán az interneten történő bankkártyás fizetési tranzakció biztonsága, továbbá a visszaélések elkerülése miatt az alábbi szolgáltatóval állunk szerződéses kapcsolatban:

SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Budafoki út 91-93. C épület, IP West Irodaház)

Wirecard Central Eastern Europe GmbH (Reininghausstraße 13a, 8020 Graz, Austria, elektronikus elérhetőség: ​office.at@wirecard.com)

Az interneten keresztül történő vásárlás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra a két szolgáltató felé: a tranzakció adatai, a kártyatulajdonos neve, címe, email címe,születési adata,

4.3. Cégünk, mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Adatfeldolgozás

Cégünk, mint adatkezelő a működése és tevékenysége, szolgáltatásai hathatós ellátása, a fizetés biztonságosa okán az Ön személyes adatai kezelését, feldolgozását végző Adatfeldolgozókkal kötött szerződést. Az Adatfeldolgozók a cégünkkel kötött előzetes szerződés alapján az ott rögzített feltételek szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25.-ét követően a részükre a cégünk, mint adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek a cégünk, mint adatkezelő részére. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozót kizárólag cégünk, mint adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő. Az Adatfeldolgozó munkáját cégünk, mint adatkezelő ellenőrzi.

Adatfeldolgozók:

Hozzáfért Személyes adatok köre és adattárolásuk ideje

Keller Consult Kft. (székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 27. I./1) Cégünk tevékenysége során számviteli, könyvelési szolgáltatót vesz igénybe. Sztv. és az Áfa tv. alapján megadott és tárolandó személyes adatok. Az adatkezelés jogalapja egyfelől szerződéses kötelezettségek teljesítése és számlázással összefüggésben jogszabályi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontjai alapján. A felvett adatokat a cégünkkel kötött szerződés megszűnéséig, a számviteli törvény rendelkezései szerinti megőrzési ideig kezeli az adatfeldolgozó. HD Agency Kft. (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u.9.II/1) cégünk kampányhirdetései, arculat kialakítása szolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása érdekében az Ön nevét, email címét, adatait kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A felvett adatokat az Ön, hozzájárulásának visszavonásáig ennek hiányában általános elévülési ideig, azaz 5 évig,. Az adatok törlését elérhetőségünkön keresztül kérheti.

Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső. hu; székhely: H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72). Az Árukereső. hu felületén leadott rendelések során felvételre kerülnek az Ön személyes adatai, mint neve, e-mail címe, telefonszáma és szállítási, számlázási adatai, Az adatfeldolgozás célja: Árukereső. hu Kosár programon keresztüli vásárlás, felvett személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és szállítási, számlázási adatok. Az adatkezelés jogalapja egyfelől az Ön hozzájárulása, másfelől a szerződéses kötelezettségek teljesítése és számlázással összefüggésben jogszabályi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontjai alapján). A felvett adatokat az általános elévülési ideig, azaz 5 évig, míg a számlázási adatokat (név, cím) 8 évig kezeli az adatkezelő. Az így kezelt személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikk (1) a) alapján akkor van lehetőség, ha azok kezelésére már nincs szükség. Az adatok törlését elérhetőségünkön keresztül kérheti.

HD Agency Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. II/1.), az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá: Az Ön neve, email címe, születésnap, tranzakciós adat Az alábbi tevékenységet végzi cégünk részére: reklám kampányok, hirdetések indítása, célcsoport meghatározása Adattárolásának ideje: Az Adatfeldolgozó a cégünkkel kötött szerződés megszűnéséig tárolja az adatokat

Websas.hu Kft. ( székhely: 8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 10.) az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá: A jelen Tájékoztatóban szereplő összes olyan adathoz amely 3. pontjában rögzített adatokhoz Az alábbi tevékenységet végzi cégünk részére: tárhelyszolgáltatás, ügyfélkapcsolati rendszer üzemeltetés Adattárolásának ideje: Az Adatfeldolgozó a cégünkkel kötött szerződés megszűnéséig tárolja az adatokat

6. Jogok, jogorvoslati lehetőségek az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Önt mint érintett a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. 6.1 Átlátható tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog Ön jogosult arra, hogy átlátható, tömör, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatban. Cégünk az Ön kérelmére tájékoztatást ad az általunk kezelt, a cégünk által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, forrásairól, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens (a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggően Ön kérelmezheti cégünktől, mint adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatást kérhet az adattovábbítás megvalósulása esetén annak jogalapjáról és címzettjéről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának jogáról. ( GDPR 12. cikk, 15. cikk)

6.2. Helyesbítés joga

Cégünk kérésre helyesbíti az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. ( GDPR 16. cikk)

6.3. A korlátozáshoz való jog

Cégünk, mint adatkezelő jogosul arra, hogy kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk, mint adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és helyette inkább kéri azok felhasználásának korlátozását;

Cégünknek, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. ( GDPR 18. cikk)

6.4. A törléshez való jog ( az „elfeledtetéshez való jog”)

Cégünk a személyes adatokat törli, ha azok kezelése jogellenes, azt az érintett kéri, vagy a kezelt adat hiányos vagy téves – ez a hiányosság vagy téves helyzet jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a hazai vagy nemzetközi kötelezően alkalmazandó jogi norma a törlést nem zárja ki, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törvényben meghatározott tárolásának határideje lejárt vagy a tárolását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más hatóság kötelezően elrendelte. (GDPR 17. cikk)

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen kivéve, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul vagy az jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el (GDPR 21. cikk). Amennyiben a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés ( ideértve a profilalkotást is) céljából történik, jogosult a közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozni (GDPR 21 cikk.).

6.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult az Önre vonatkozó, és cégünk részére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható, érthető formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná cégünk, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során Ön, mint érintett jogosult arra, hogy – technikai megvalósíthatóságtól függően – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem sértheti az adatok törléséhez való jogot és hátrányosan nem érintheti mások szabadságát és jogait. ( GDPR 20. cikk)

6.7. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonásához való jog

Önnek, mint érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben nincs más jogalapja az adatkezelésnek.

6.8. Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, automatizált adatkezelésen alapuló döntés, amely jogaira jelentősen kihat. Ezt a jogot a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásához függővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön jogosult arra, hogy véleményét kifejezze, a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7. Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve korlátozása körében

Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat az Ön személyes adatai helyesbítésénél, korlátozásánál illetve törlésénél, akikkel, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérése esetén tájékoztatjuk-e címzettekről.

8. Eljárási szabályok:

Cégünk, mint adatkezelő, amennyiben Ön a fenti jogok alapján kérelemmel él, úgy a kérelem beérkezésétől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja Önt, mint érintettet a kérelmezett intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri( GDPR 12. cikk). Ha cégünk, mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön, mint érintett bármikor ingyenesen tájékoztatást, információt kérhet cégünktől (különösen kapcsolatban, hogy Önre vonatkozó adatkezelés történik-e, folyamatban van-e, mi az adatkezelés jogalapja). A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számítunk fel vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

9. Az Adatvédelmi incidens

Cégünk, mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti cégünknek, mint adatkezelőnek.

10. Az Ön, mint érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Cégünk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint az érintettet az adatvédelmi incidensről, amennyiben valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezen tájékoztatás során közérthetően és világosan ismertetjük Önnel, mint érintettel az alábbiak az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. Önt, mint érintettet nem kell tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 1.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 2.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, valószínűsíthetően magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 3.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

11. Leiratkozás hírlevélről

Ön mint a hírlevél címzettje jogosult bármikor leiratkozni a Hírlevélről. Ezt a Hírlevélen történő leiratkozás hivatkozásra történő kattintással valamint az ​info@dronexpert.hu email címre eljuttatott egyoldalú címzett nyilatkozatával.

A hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót itt találja.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit, kérései:​info@dronexpert.hu email címre, továbbá az 2030 Érd Szabadság tér 13 postacímen jelezheti, illetve teheti fel. Ön, mint érintett a személyes adatkezelésre vonatkozó jogai gyakorlása körében a cégünkhöz, mint adatkezelőhöz intézett kérésének, közlésének elutasítása, illetve az azokban foglalt intézkedések elmulasztása miatt, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ​ugyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat. Ön, mint érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a cégünkkel szemben. A per elbírálása a törvényszék hatás körébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken találhatók: ​https://birosag.hu/torvenyszekek)

13. Kiskorú gyermekek védelme

A gyermekek személyes adatainak a védelme különös hangsúlyt kap a GDPR és a hazai jogi normák alapján. Éppen ezért a 16. életévüket be nem töltött kiskorúak nem adhatnak meg személyes adatokat cégünk részére, kivéve ha az adatkezeléshez törvényes képviselője ( szülői felügyeletet ellátó személy) hozzájárulását adta vagy engedélyezte azt. Cégünk mint adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerűen ellenőrizni fogja, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. Ilyen esetekben a kiskorú 16. életévét be nem töltött gyermek, továbbá az adatkezeléshez hozzájárulását adó törvényes képviselő (szülői felügyeletet gyakorló személy) köteles az ellenőrzési eljáráshoz segítséget nyújtani és az igazoló dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsátani.

14. Harmadik személy eljárása során kezelt adatok

Cégünk jogosult ellenőrizni, olyan harmadik személyek megbízását és személyes adatait, akik nem saját nevükben járnak el és tesznek jognyilatkozatokat. Cégünk a jogalap nélkül a rendelkezésébe került személyes adatot törli és azt nem továbbítja harmadik személynek.


Hiányzó szöveg: 4041, 2


Legfrissebb cikkek


DJI Mini 3 Pro vagy Autel EVO Nano+ – Melyik a nyerő?
Melyik a jobb drón, melyiket vegyem meg: DJI Mini 3 Pro vagy Autel EVO Nano+ összehasonlítás?
Kiszivárogtak a DJI Mavic Mini 3 Pro tulajdonságai – Íme az új minidrón
Habár a DJI hivatalosan még nem jelentette be az új Mavic Mini 3 Prót, egy holland viszonteladó nyilvánossá tette az új minidrónról készített termékfotókat, illetve a készülék tulajdonságait is. A kiszivárgott információk lényegében mindent elárulnak az új Miniről (még az ár és feltüntetésre kerül), csak épp azt nem, hogy mikor jelenik meg hivatalosan.  
Dji MINI2 drone bemutató
Szinte egy évvel azután, hogy a DJI megjelent a frissített és továbbfejlesztett Mavic Minivel, a Mini 2 megjelent. A Mavic Mini stratégiai kiadás volt, válaszul az FAA követelményére, miszerint minden 250 g feletti drónot regisztrálni kell. A tavalyi Mavic Mini súlya 250 g, és hogy minden kétséget kizárjon arról, hogy az újabb modell a súlyhatár alá esik-e, a Mini 2 súlya 249 g. Azok számára, akik aggódnak a drón regisztrálása iránt, ez jó hirt jelent. A frissített kiadással egy kis frissített márkajelzés is jár, a Mavic kiesett a névből - most már csak a Mini. Sok szempontból nagyon hasonló a régebbi verzióhoz, a Mini 2 számos frissített funkcióval rendelkezik, például egy továbbfejlesztett 4K / 30p kamerával, a Raw + JPEG fájlok rögzítésének képességével és az OcuSync 2.0 vezérlő átvitelével a Wi-Fi helyett. Ezek a funkciók nyilvánvaló javulást jelentenek a Mavic Mini-hez képest, a könnyű kezelhetőséggel és az élénk, masszív kialakítással együtt a Mini 2 könnyen a legjobb drón 170.000 forint alatt.
AKCIÓS TERMÉKEK
AA
LEGJOBB AKCIÓS DRÓNOK
BB
GOPRO KAMERÁK
CC
Nap ajánlata
DD